Hướng dẫn người dân về kỹ thuật tỉa cành và tạo tán trên cây bưởi và sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh